Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اكثر وجوه خود را صرف خريد اوراق بهادار موضوع بندهاي ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ يا ٢-٢-٣ مي كند. در طول عمر صندوق حدنصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايـــــــت مي شود :

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٤٠ درصد از دارائی های صندوق
٢- اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ٣٠ درصد دارائی های صندوق
٣- اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس حداقل ٣٠ درصد دارائی های صندوق
4- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده حد اکثر 50 درصد از دارائی های صندوق

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان