Menu

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق بهادار با در آمد ثابت و با پیش بینی سود گسترش فردای ایرانیان در سال 1390با شماره 28203 در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيده است. 

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان به همراه توضیحات

کارگزار صندوق سرمایه گذاری

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان